Dzień dobry, wojtek.com.pl Dorota Milcarz  aktualizuje i weryfikuje  dane osobowe swoich klientów oraz osób wpisanych do bazy Kontrahentów w związku z regulacją RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Rozporządzenie  będzie  stosowane w całej UE od 25 maja 2018r.

    W związku z tym, wypełniamy obowiązek informacyjny o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie poniższej klauzuli  informacyjnej  wraz z prośbą o wyrażenie zgody poprzez odesłanie maila  na adres: ado@wojtek.com.pl ze słowem „TAK” w tytule wiadomości lub przesłanie zgody w formie pisemnej na adres
                                          

                                            wojtek.com.pl Dorota Milcarz Ossowicka, 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 109
                                                        (dokument do wydrukowania można pobrać TUTAJ)

    W przypadku chęci skorzystania z prawa do modyfikacji Pani/Pana danych, prawa  do zapomnienia, czyli możliwości usunięcia danych ze zbiorów, zgodnie z celem przetwarzania danych, w dowolnym momencie, prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia na adres ado@wojtek.com.pl.

     
                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                        Dorota Milcarz OssowickaKLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ  wojtek.com.pl  Dorota Milcarz Ossowicka

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  wojtek.com.pl Dorota Milcarz Ossowicka, z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 109, 92-332 Łódź, NIP: 726-101-92-55
    2) We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z wojtek.com.pl na dedykowaną skrzynkę ado@wojtek.com.pl lub korespondencyjnie na adres: wojtek.com.pl Dorota Milcarz, Al. Piłsudskiego 109, 92-332 Łódź
    3) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez wojtek.com.pl.
    Cele:
    a) zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług oferowanych przez wojtek.com.pl oraz jej należyte wykonywanie lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    b) wykonanie ciążących na wojtek.com.pl obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
    c) przekazanie informacji marketingowych mających wpływ na zawarcie umowy

    Podstawa prawna:
    d) wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
    e) prawnie uzasadniony interes wojtek.com.pl, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    4) wojtek.com.pl jest uprawnione do przekazywania Pani/Pana danych osobowych:
    a) podwykonawcom wojtek.com.pl w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania umowy zawartej przez Panią/Pana z wojtek.com.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy wojtek.com.pl, a podwykonawcami,
    b) podmiotom współpracującym z wojtek.com.pl przy obsłudze spraw podatkowo-księgowych lub prawnych w niezbędnym zakresie,
    c) na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych i instytucji.
    5) Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, jeżeli będzie to konieczne do realizacji zlecenia, również w sytuacji kiedy realizacja będzie wymagała udziału podwykonawców wojtek.com.pl mających siedziby poza obszarem EOG.
    6) wojtek.com.pl będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
    7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
    a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
    b) wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
    8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy z wojtek.com.pl oraz rejestracji konta Klienta.
    9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.